Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har jevnlig kontakt med apotekere i apotek med kritisk lav farmasøytbemanningen. Det fører ofte til stor arbeidsbelastning på apotekeren. Noe som også kom frem i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2022.

«Dette innebærer i praksis at driftskonsesjonærer må fungere som «alles vikar», det vil si at det forventes at vedkommende selv må dekke opp tilnærmet alt fravær i apoteket ved å arbeide disse vaktene», skriver Farmaceutene i et brev til Legemiddelverket hvor de ber om et møte for å diskutere bemanningsutfordringene i kjedeapotek i distriktene. 

— Vi får stadig henvendelser fra våre apotekermedlemmer som har problemer med å bemanne apoteket og som føler de selv må ta vaktene i tillegg til sin allerede over 100 prosent stilling som apoteker, utdyper forhandlingssjef og jurist i Farmaceutene, Jon Ole Whist.

— Dette kan medføre fare for feil, og det er noe vi mener Legemiddelverket må ta tak i.

Mange apotekere blir utbrent av jobben sin. Les historiene til flere apotekere som ble syke av yrket sitt her. 

Grunnbemanningen i apotek er gjennomgående for lav

Farmaceutene uttrykker i brevet sterk bekymring om at grunnbemanningen i en rekke apotek gjennomgående er for lav.

«Vi vil videre uttrykke en bekymring for hvordan dette påvirker driftskonsesjonærene og deres arbeidshverdag, spesielt der det er krevende å rekruttere farmasøyter. I disse områdene er det ofte heller ikke enkelt å skaffe vikarer – ut over å låne fra naboapotek med tilsvarende lav bemanning.»

LES OGSÅ: Apotekforeningen: – Det er en nedre grense for bemanning i apotek

Legemiddelverket bør ta tak i problematikken

Arbeidsbelastning er isolert sett Arbeidstilsynets ansvar, men Farmaceutene mener konsekvensene av for stor arbeidsbelastning og for lav bemanning vil gi økt risiko for feil.

«I lys av dette ber vi om et møte med relevante funksjoner i Legemiddelverket, for å kunne drøfte noen av de problemstillinger vi jevnlig møter, slik at vi bedre kan gi hensiktsmessige råd til våre medlemmer i denne typen saker.»

Farmaceutene ønsker blant annet å diskutere en håndfull konkrete spørsmål: 

  • Hva er forsvarlig bemanning? 

«Kan Legemiddelverket gi noen holdepunkter for om en tilstrekkelig bemanning, og forsvarlig drift etter apotekloven § 4-2. kan anses ivaretatt dersom driften av apoteket forutsetter at apoteker står 100 % i drift, og må legge kontorarbeid til kveld og helg?»

  • Skal det være rom for å håndtere forventet fravær?

«Kan Legemiddelverket knytte noen kommentarer til hvorvidt grunnbemanningen på et apotek er forsvarlig, dersom det er tilnærmet umulig å fremskaffe eksterne vikarer i området, og bemanningen for øvrig ikke gir rom for annet enn at apoteker i praksis må fungere som vikar ved et hvert fravær?
Kan det innfortolkes i kravene til bemanning etter apotekloven at apoteket må ha tilstrekkelig med ansatte til å håndtere et normalt nivå av fravær knyttet til sykdom hos ansatte, syke barn, kurs/faglig oppdatering og annet fravær knyttet til ordinære velferdspermisjoner?»

  • Adgang til å stenge apoteket i ekstraordinære situasjoner?

«Kan Legemiddelverket gi noen vurderinger knyttet til i hvilke ekstraordinære situasjoner det vil kunne aksepteres at apoteket holdes stengt, eller reduserer åpningstiden, uten at det gir konsekvenser for driftskonsesjonen?»

  • Forholdsmessighetsvurdering ved endringer i apotek?

«På generelt grunnlag, foretar Legemiddelverket en systematisk forholdsmessighetsvurdering av grunnbemanning i landets apotek, sett opp mot åpningstider, normalt/nødvendig fravær knyttet til sykdom og kompetanseutvikling, og tilgang til vikarer, med sikte på å avklare om driften er forsvarlig, og for å identifisere aktuelle apotek for grundigere tilsyn?»

LES OGSÅ: Legemiddelverket forventer tilstrekkelig bemanning