Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) mener rammen for utøvelsen av apotekers forpliktelser har endret seg betraktelig siden forrige gang apotekloven ble endret i 2001. Eiere av apotekkonsesjoner har overtatt mer av styringen over ressurser og betingelser som tidligere inngikk i driftskonsesjonens ansvarsområde. 

«Apoteker er dermed ansvarlig for å ivareta faglig forsvarlig drift uten nødvendigvis å ha beslutningsmyndighet til å gjøre det. Dette er problematisk» slår foreningen fast i sitt høringsinnspill til ny apoteklov, NOU 2023: 2 Fremtidens apotek - Fleksibelt og forsvarlig.

For å rette opp i skjevheten mellom apotekers ansvar og beslutningsmyndighet, mener Farmaceutene apoteklovens ordlyd om ansvarsfordelingen mellom driftskonsesjon og apotekkonsesjon bør tydeliggjøres. 

I innspillet kommer foreningen med noen overordnede betraktninger om loven og går grundig gjennom alle tiltakene foreslått av Apoteklovutvalget. Les hele høringsinnspillet her. 

LES OGSÅ: Regelrådet mener Apoteklovutvalgets NOU har svakheter

Farmaceutene ønsker mer tilsyn i apotek

I tillegg til klarere ansvarsfordeling ønsker Farmaceutene mer aktive tilsynsmyndigheter. 

Selv om Legemiddelverket får få henvendelser fra apotekere om uforsvarlige krav fra sine eiere, samstemmer ikke det med bekymringene foreningen hører fra sine medlemmer. De mener derfor tilsynsmyndigheter i større grad bør undersøke om forholdet mellom driftskonsesjon og apotekkonsesjon er praktisert etter det som er lovens formål.

Les mer om problemene apotekere har her.

Farmaceutene frykter for forsvarligheten

Farmaceutene mener de enkelte apotek jobber under hardt press, både fra eiere og myndigheter, og at forslag til nytt regelverk fjerner noen av rammene som har sikret faglig forsvarlig drift. 

«At de tas bort betyr at man kan velge andre måter å ivareta faglig drift på, men med mindre myndighetene fører tilsyn og veileder kan det være vanskelig å vite hva myndighetene vurderer som faglig forsvarlig.» 

De mener Legemiddelverket må gi økt støtte til apotekere og farmasøyter slik at de bedre kan vurdere faglig forsvarlighet og at synlighet i apotek, samt tydelighet og veiledning til apotek bør være en prioritert oppgave for Legemiddelverket.

Er det vanskelig å skjønne hva forslagene til ny apoteklov er? Her er et kort sammendrag.

Advarer mot overdreven tro på teknologi

Noe av grunnlaget for ny apoteklov er behovet for å tilpasse loven til den teknologiske utviklingen. Farmaceutene er enig i at teknologiske utviklingen gir mange nye muligheter, men advarer mot å la det erstatte menneskelig kontakt. 

«Farmaceutene er bekymret for at man legger opp til løsninger som erstatter personlig kontakt mellom pasient og farmasøyt på måter som gjør at pasientene og deres sikkerhet ikke ivaretas på godt nok», står det i høringsinnspillet. 

Selv om løsningene er gode er det ikke alle som kan bruke dem, og foreningen mener alle apotek, digitale og fysiske må legge til rette for gode, diskret, informative og trygge pasientmøter. 

«Farmaceutene ber om at man holder øye med utviklingen i apotekmarkedet, kvaliteten og arbeidsforholdene som har betydning for oppnåelsen av de legemiddelpolitiske mål.»

Må ikke ofre legemiddelsikkerhet for mer konkurranse

Mange av Apoteklovutvalgets betraktninger går på å øke konkurransen i markedet, men med så regulerte priser som det er på legemidler, er Farmaceutene usikker på hva det skal konkurreres på. De advarer mot å gjøre grep som kan svekke legemiddelsikkerheten i Norge for å øke konkurransen.

Ja til vertikal integrasjon, men...

Farmaceutene har grundig kommentert alle tiltakene foreslått av Apoteklovutvalget. 

Foreningen sier blant annet et klart ja til vertikal integrasjon og et like klart ja til innsyn i grossistregnskap som kan fjerne noen av ulempene ved vertikal integrasjon. 

De støtter horisontal integrasjon (kjededannelse). 

De ønsker ikke å begrense antallet apotekkonsesjoner, men vil ha tydeliggjøring og strengere oppfølging av dagens regelverk knyttet til bemanning for å sikre forsvarlig drift. 

Farmaceutene ønsker ikke bemanningsnorm i apotek. Kravet må være at bemanningen skal være faglig forsvarlig, men at det bør være et minstekrav på én farmasøyt og én apoteker.

Farmaceutene mener at utkontraktering av kjernevirksomhet vil ha omfattende negative konsekvenser på sikkerhet og kvalitet i reseptekspedisjonen og ikke må tillates.