Regelrådet er en av nesten 50 instanser som har kommet med høringsuttalelse på Apoteklovutvalgets NOU 2023: 2 Fremtidens apotek - Fleksibelt og forsvarlig.

Rådet mener utredning er grundig og omfattende, men de er kritiske til at noen av rådene er dårlig utredet når det gjelder virkninger for næringslivet.

«Selv om Regelrådet har forståelse for at det kan være vanskelig å vurdere fremtidige virkninger av et komplekst område med flere nye reguleringer, mener vi at utredningen av virkningene for næringslivet har svakheter», skriver Regelrådet i sin uttalelse.

Les mer om forslagene til ny apoteklovNy NOU om apotek i korte trekk

Vagt om virkningen for apotekbransjen

I innspillet påpeker Regelrådet at det er gjort forsøk på tallfesting av noen tiltak, men ikke av andre tilgrensende tiltak. 

«Beskrivelser av virkninger er også relativt vage og preget av ideer om at noe kan være verdt å forsøke for å se om effekten kunne være god. Det er vanskelig å få tak i hva de samlede virkningene for bransjen vil bli», står det i høringsbrevet.

Som eksempel på svakheter trekker Regelrådet frem at kostnadene ved økte rapporteringsplikter omtales overfladisk i utredningen. Det er ikke utredet hvordan den praktiske gjennomføringen av rapporteringene skal skje og hva som blir de konkrete virkningene.

«Regelrådet påpeker at myndighetene bør være tydelige i sine rapporteringskrav og unngå dobbeltrapportering.»

Varierende meninger om ny apoteklov. Les mer her: Apotek-NOU: Apotekforeningen misfornøyd, LMI fornøyd, Farmasiet gledelig fornøyd

Apotek er en stor og viktig næring

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Rådet står fritt til å prioritere hvilke saker de gir uttalelser til og har uttalt seg om apotek-NOU-en fordi apotekene er en stor og viktig næring med ensentral samfunnsoppgave.

LES OGSÅ: Farmasøyter er positive til endringer i apotekloven