NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig ble lagt frem forrige uke. 

Apotekforeningen er fornøyd med at utvalget har gjort en grundig gjennomgang av apoteksystemet og ser at apotekene oppfyller formålene i apotekloven. De er derimot ikke spesielt fornøyde med grepene utvalget foreslår. 

 — Apotekutredningen ser ut til å ha oversett pasientene. Det er synd utvalget ikke peker på konkrete muligheter for å styrke helsetjenesten med apotekenes innsats, sier administrerende direktør Per T. Lund på foreningens nettsider.

— Mens helsetjenesten skriker etter nye løsninger som kan sikre gode tjenester til hele befolkningen i fremtiden, sier utvalget veldig lite om hvordan 8000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn. Det er positivt at de mener pasientene og helsetjenesten kan få større utbytte av apotekenes potensial som del av førstelinjen, men de sier ikke noe om hvordan dette kan skje.

LES OGSÅ: Apoteklovutvalget vil styrke apotek som faghandel

Konkurransen må skje på like vilkår

Apoteklovutvalget har blant annet utredet dagens markeds- og konkurransesituasjon i markedet for legemiddelforsyning, apotekenes roller og samhandling samt apotekenes rammevilkår. Utvalget foreslår en rekke tiltak som skal bidra til å redusere etablerings- og vekstbarrierer for nye aktører, styrke apotek som faghandel samt tiltak som skal bidra til bedre samhandling mellom apotek og helsetjenesten samt apotek og forbruker.

Flertallet i utvalget mener det er grunn til å gjøre justeringer i lov- og regelverk for å øke konkurransen og gjøre reguleringen teknologinøytral. Lund er bekymret for tiltakene som foreslås.

—  Vi oppfatter at det allerede er hard konkurranse om kundene i apotekmarkedet. Tiltakene som foreslås er isolert sett ikke dramatiske, men utvalgets flertall foreslår tiltak som vi mener kan virke konkurransevridende. Vårt hovedstandpunkt er at alle tiltak må gjelde likt for alle eksisterende og nye aktører i apotekbransjen, sier Per T. Lund.

LES OGSÅ: Disse bestemmer apotekenes fremtid

Usikker økonomisk fremtid

Lund mener også det er en svakhet at utvalget ikke går lenger i å vurdere apotekenes rammevilkår i fremtiden. 

— De gir ikke noe klart svar på hvordan det offentlige bør bidra til å sikre hele befolkningen god og trygg tilgang på legemidler og apotektjenester, sier Lund.

I tillegg mener han det mangler en grundigere vurdering av apotekavansen, hva den bør dekke og hvordan den bør justeres for fremtiden.

Apotekforeningen ble representert i utvalget av tidligere direktør for næringspolitikk, Oddbjørn Tysnes. 

Industrien er fornøyd

Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), Katrine Bryne, satt også i utvalget. Hun og LMI er mer positiv til resultatet og føler industrien har fått gjennomslag i viktige saker.

— Det var viktig for meg, blant annet, at utredningen legger til rette for at nye teknologier og innovasjoner kan tas i bruk. Det skjer enormt mye, både innenfor legemiddelutvikling og teknologisk utvikling. Vi må sørge for at regelverket kan stå seg i fremtiden og være teknologinøytralt og at vi bruker tilgjengelig kompetanse på best mulig måte for å sikre at de legemiddelpolitiske målene oppnås, sier hun på LMIs nettsider. 

Informasjon til pasient og farmasøytkompetanse er viktig

Bryne mener det blant annet er viktig å få frem bedre muligheter for informasjon til pasient og utnytte farmasøytenes kompetanse som en større del av helsetjenesten.

— I et helsevesen som er under økende press, vil farmasøytisk kompetanse være en viktig innsatsfaktor, for eksempel at apotek kan integreres i de offentlige vaksinasjonsprogrammene. Det vil også være et viktig forebyggende tiltak for folkehelsa. Samtidig ser vi også at informasjon til pasient, eller bruker, er etterspurt i økende grad. Det finnes i dag ingen løsninger rundt tilgjengelighet av legemidler på tvers av kjeder. 

LMI ønsker å utrede vertikal integrasjon

LMI mener apoteklovutvalget har gjort en treffende analyse av apotekmarkedet når det skriver at det er etableringshindre og veksthindre for aktører som ikke er vertikalt integrerte. De ønsket å gjøre noe med den nåværende situasjonen hvor 94 prosent av de private apotekene eies av tre internasjonale legemiddelgrossister, og der grossist og apotekleddet er samlet i en felles kjede, tilsvarende dagligvaremarkedet.

— Vi i LMI ser behovet for økt konkurranse i apotekmarkedet, noe som også vil tilrettelegge for mer innovasjon. Utvalgets flertall gikk inn for å beholde dagens vertikal integrasjonsmodell. Som følge av at dagens eierstruktur begrenser konkurransen og svekker innovasjon, leverte jeg en dissens om at man bør utrede konsekvensene av en vertikal disintegrasjon, sier hun.

På høy tid å fjerne krav om fysisk apotek

Farmasiet gleder seg over at apoteklovutvalget foreslår å fjerne kravet om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum. 

— Vi er Norges største nettapotek og synes det er viktig og gledelig at utvalget har løftet og tatt på alvor de mulighetene teknologien gir, sier administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet, Elisabeth Haug til Dagens medisin.

— For et nettapotek som oss er legemidlene våre på et lager. Vi kan være ansvarlige og gode på å hjelpe kundene våre selv om eksempelvis kundeservice ikke sitter samme sted som de fysiske produktene oppbevares, og det muliggjøres av teknologi.

Utvalget foreslår i tillegg at det bør innføres digitale fullmakter og at det skal bli enklere å etablere kjedeuavhengige grossister. Haug mener dette vil bidra til økt konkurranse, gi økt etablering av nye apotekformer og er i forbrukernes interesse.

Driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, har vært medlem i utvalget.

LES OGSÅ: Plump reklamefilm for farmasiet.no