I 1999 ble Etikkrådet for farmasøyter i Norge etablert. Sammen med yrkesutviklingen møter etikken stadig nye problemstillinger. Fordi den yrkesfaglige utviklingen skjer fortere og fortere og er i stadig endring, trengs det mer enn noen gang at alle farmasøyter er etisk bevisste og reflekterte yrkesutøvere. Dette er også Etikkrådets visjon. Rådet er det faste organ som hjelper i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Dette gjelder både i enkeltsaker og spørsmål av mer generell karakter. Etikkrådet jobber for at alle farmasøyter skal være etisk bevisste i sin profesjonelle yrkesutøvelse.