En pasient døde ved et sykehjem i Bodø kommune i 2021. Saken er omtalt flere ganger i Avisa Nordland. Etter dødsfallet avdekket sykehjemmets gjennomgang av medikamentregnskapet at det ved feil var gitt for store doser morfin til en pleiepasient i forkant av dødsfallet. Bodø kommune ble siktet for brudd på helsepersonelloven. 

Etter fullført etterforsning mener påtalemyndigheten at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg.

Bodø kommune er ilagt en bot til statskassen på 200.000 kroner. 

— Etter gjennomgang av saken finner statsadvokatene det riktig å tiltre Statens helsetilsyns og politiets vurdering av at det har skjedd et markant avvik fra kravet til faglig forsvarlig virksomhetsstyring, hvilket gir grunnlag for en foretaksstraff overfor Bodø kommune, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes i Avisa Nordland. 

LES OGSÅ: Farmaceutene er kritisk til lavere krav til medikamentregning for sykepleiere

Kommunen beklager på det sterkeste

Kommunen skriver i en pressemelding at de vedtar forelegget.

– Bodø kommune tar denne saken på største alvor og beklager på det sterkeste den belastning dette har påført familien, sier avdelingsdirektør Arne Myrland i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Myrland sier at sykehjemmet i etterkant av hendelsen har hatt en grundig gjennomgang og har innskjerpet alle kontrollrutiner og prosedyrer for administrering av potente medikamenter. 

– Det er også etablert gode internkontrollrutiner for å hindre at slike hendelser skjer på nytt. Sykehjemmet har i prosessen hatt tett og god hjelp og oppfølging fra farmasøyt, sier Myrland.

LES OGSÅ: Undersøkelseskommisjonen får mange legemiddelvarsler

Straffeforfølger ikke helsepersonellet

Statsadvokatene har også sluttet seg til politiets og Statens helsetilsyns vurdering av at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar for involvert helsepersonell. 

— For helsepersonellet er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal vurderes som uskyldige, sier statsadvokat Bremnes til an.no.

LES OGSÅ: Mange legemiddelhull i kommunene