Helsepersonellkommisjonen sier ikke mye om farmasøyter i utredningen de leverte i starten av februar, men farmasøyter er ikke helt forsømt i arbeidet til kommisjonen. I en rapport om oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren som kommisjonen bestilte av Oslo Economics, konkluderes det med at hvis farmasøyter tar over noe legemiddelgjennomgang fra legene, vil det spare penger, frigjøre legetimer og øke pasientsikkerheten.

Det er litt uklart hvor mange legemiddelgjennomganger som blir gjennomført i løpet av et år, men det har vært en betydelig økning de siste årene og Oslo Economics anslår 500 000 i året. De legger til grunn at det er mulig å få til et samarbeid hvor farmasøyter avlaster fastleger for 20 prosent av legemiddelgjennomgangene.

«[Dette] tilsvarer 50 000 frigjorte fastlegetimer per år, eller 29,5 fastlegeårsverk dersom vi legger til grunn 1695 arbeidstimer per år. Gitt en listelengde på 1000 innbyggere, tilsvarer det at nærmere
30 000 innbyggere som i dag ikke har fastlege, kan knytte seg til en fastlege», står det i rapporten.

I tillegg vil det gi en konkret økonomisk effekt.

«Hvis vi ser dette i sammenheng med de samfunnsøkonomiske timeratene for oppgaveutførelse (970 kroner for allmennleger og 600 kroner for farmasøyter i kommune), vil en slik overføring innebære en kostnadsbesparelse på 18,5 millioner kroner i året.»

Les også: Farmasøyter er ikke løsningen for helsepersonellkommisjonen

Farmasøyter kan gi økt pasientsikkerhet

Samtidig som en oppgavedeling vil avlaste legene, gjør det også at farmasøytene bedre får utnyttet sin kompetanse til det beste for samfunnet.

«Farmasøyters kompetanse i legemiddelgjennomgang kan også bidra til bedre legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet», skriver Oslo Economics.

De mener farmasøyter har faglig kompetanse som kan utnyttes i større grad enn i dag, særlig når det gjelder interaksjoner og bivirkninger.

Les også: Norge må bremse veksten i helsevesenet

Samarbeid om legemiddelgjennomgang kan løses på flere måter

Konsulentene mener oppgavedelingen mellom legene og farmasøytene kan foregå ved at farmasøyter har en bistilling i kommunen for å bistå legekontorene og har rullerende arbeidsdager på de ulike legekontorene i kommunen. Med nødvendig teknologi på plass, kan det også foregå ved at farmasøyter gjør legemiddelgjennomganger som del av sin arbeidshverdag i apoteket på forespørsel fra fastlegen.

Myndighetene må skape gode rammer

England har gjort liknende endringer i sitt system, og Oslo Economics viser til at der har de gitt farmasøyter forskrivningsrett for å sikre at de virkelig kan avlaste legene. Erfaringene derfra viser at det tar tid å skape nødvendig tillit til farmasøytenes kompetanse. Det er derfor behov for at myndighetene bidrar til å skape gode rammer for samarbeid, både i form av finansiering, avklaring av roller og IT-infrastruktur.

«Satsingen i England har krevd vesentlig tilleggsfinansiering og utvikling av nye samarbeidsformer, men synes så langt å gi gode resultater», slår de fast.

Les mer om samarbeidet mellom leger og farmasøyter i England her.

Viktigst å øke kvaliteten

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, synes det er positivt at Oslo Economics mener farmasøyter bør ta over noe av ansvaret for legemiddelgjennomgang fra legene, men ikke først og fremst fordi det avlaster legene.

— Det er selvsagt viktig at alle har fastlege, men for vår del handler det nok mer om riktig legemiddelbruk. Farmasøyter bør være en del av legemiddelgjennomgangene fordi tverrfaglig kompetanse øker kvaliteten på og effekten av legemiddelgjennomgangene, påpeker hun.

— At dette i tillegg kan gi flere tilgang til fastlege, er en gunstig bivirkning som også bør tillegges vekt, legger hun til.

Ikke uproblematisk med forskrivningsrett

Andestad er heller ikke sikker på at mer forskrivningsrett for farmasøyter, som i England, er riktig vei å gå.

— Det er ikke en uproblematisk løsning. Som Oslo Economics beskriver i rapporten, ligger det mye potensial i samarbeid mellom farmasøyt og lege der de får brukt sin kompetanse uten at skillet mellom forskriver og utleverer viskes ut. Hva med flere legemidler til utlevering etter samtale med farmasøyt heller enn rekvireringsrett? spør hun.

LES OGSÅ: Ny rapport: Samarbeidet mellom leger og farmasøyter kan bli mye bedre

(Publisert i NFT nr. 3/2023 side 7.)