Legemiddelverket mener en farmasøyt drev apotek uten nødvendig driftskonsesjon og ila farmasøyten advarsel for «mangelfull eller uforsvarlig drift». Farmasøyten klaget til Apotekklagenemnda uten å få medhold.

Farmasøyten er medlem i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), og foreningen klaget inn Apotekklagenemndas avslag til Sivilombudet.

Sivilombudet sa seg enig med farmasøyten og foreningen og slo fast at det ikke er adgang til å gi en slik advarsel til noen som ikke regnes som apoteker eller apotekkonsesjonær etter apotekloven.

«Det bes om at Apotekklagenemnda foretar en ny vurdering av saken, med utgangspunkt i ombudets vurdering.» skrev Sivilombudet i sin uttalelse.

Nå har Apotekklagenemnda gjort en ny vurdering og gir farmasøyten medhold i klagen.

LES OGSÅ: Farmaceutene vant frem hos Sivilombudet

Farmaceutene mener det er en viktig sak

Leder i Farmaceutene, Urd Andestad, mener dette var en viktig sak og er glad for at Apotekklagenemnda til slutt ga farmasøyten medhold. 

— Det å få en advarsel er alvorlig og kan påvirke en senere i karrieren. I tillegg berører denne saken ansvarsfordelingen mellom driftskonsesjonær og apotekkonsesjonær som til tider kan være uklar. Det er derfor utrolig bra at sivilombudsmannen valgte å gå inn i denne saken og at den nå er omgjort; Da er det endelig fastslått at driftskonsesjonæren hadde gjort sin plikt, resten lå på apotekkonsesjonæren som også hadde tatt ansvaret, sier hun.

Hun synes også det er stas at Farmaceutene kan hjelpe medlemmene sine i slike saker og få gjennomslag. 

— Dette viser litt av bredden av hva Norges Farmaceutiske Forening faktisk hjelper medlemmene sine med.

Klagen i apotekklagenemnda førte frem

Apotekklagenemnda forholder seg nå til at Sivilombudet har gjort en lovtolkning av hjemmelsspørsmålet. 

«Det innebærer at nemnda ved fornyet vurdering av saken legger til grunn at legalitetsprinsippet er til hinder for å gi klageren en reaksjon etter lovens § 8-4. Klagen har dermed ført frem», skriver nemda i sitt nye vedtak. 

LES OGSÅ: Farmasiet saksøker staten for å kunne sende legemidler i post

Kunne gitt reaksjon etter helsepersonelloven

Samtidig presiserer Apotekklagenemnda at klageren er autorisert provisorfarmasøyt og er ansvarlig for å etterleve helsepersonellovens krav til farmasøytvirksomhet. 

«Et alternativ til straffesakssporet, som Sivilombudet fremhever som et alternativ til administrativ reaksjon etter apotekloven, er derfor tilsynsmessig oppfølging fra Statsforvalteren og Statens helsetilsyn, jf. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven). Det kan da eventuelt reageres med administrativ reaksjon etter helsepersonellovens kap. 11. Dette til orientering for klageren og legemiddelverket.»

Nemnda finner det derimot ikke nødvendig å ta stilling til om helsepersonelloven er brutt i dette tilfellet og vil ikke be helsetilsynsmyndighetene om å følge opp saken. De konkluderer med at saken er endelig avsluttet.

LES OGSÅ: Helseklage vekker liten farmasøytinteresse