Apoteklovutvalgets NOU 2023: 2. Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig ble sendt på høring i februar i år, med høringsfrist 15. mai. Mange aktører innenfor apotekbransjen har sendt høringssvar, men ikke alle har kommentert forslaget om å gjeninnføre en fraktrefusjonsordning spesielt. Aktører som har kommentert forslaget, er i stor grad enig om behovet for en utvidet fraktrefusjonsordning. De har likevel mange ulike innspill. Forhold knyttet til konkurranse, beredskap og finansiering er noen av bekymringene i høringssvarene.

Farmaceutene støtter å gjeninnføre en fraktrefusjonsordning, og kommenterer spesielt at en fraktrefusjonsordning også kan være nyttig i tilfeller hvor apotekene er midlertidig stengt, som ved pandemier eller naturkatastrofer.

Apotekforeningen ser mer nyansert på saken. De er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår mellom alle apotek, og frykter at en offentlig fraktrefusjonsordning vil svekke konkurransen som det i dag er mellom apotekene med hensyn til fraktkostnader. De mener også det er vanskelig eller umulig å etablere en ordning som gir de med faktisk behov for frakt dekning uten at det samtidig åpnes for betydelig overforbruk av ordningen. Hvis fraktrefusjonsordningen skal styrkes og finansieres av legemiddeldetaljistavgiften, er Apotekforeningen opptatt av at apotekavansen må styrkes tilsvarende, slik at det ikke er apotekene som sitter igjen med regningen.

Sykehusapotekforetakene mener det er nødvendig å utvide fraktrefusjonsordningen for å sikre at spesialisthelsetjenestens pasienter kan få nødvendige legemidler, også utenfor sykehuset. De påpeker at sykehusapotekene tilvirker legemidler som brukes av pasienter som har vært behandlet i spesialisthelsetjenesten, og som fortsetter sin behandling i hjemmet. De forhandler også legemidler som andre apotek ikke skaffer. Disse forholdene medfører et stort behov for forsendelse av legemidler. Sykehusapotekforetakene poengterer videre at kravene til transport av for eksempel kjølevarer ikke må være så strenge at de blir et hinder for å få frem viktige legemidler fra sykehusapotek til pasienter som behandles i hjemmet.

Legemiddelverket støtter gjeninnføring av fraktrefusjonsordningen slik den var før 2017, men mener det bør lages klare kriterier for hva ordningen skal dekke og hvordan ordningen skal finansieres. De foreslår videre at fraktrefusjonsordningen overføres til helseforetakene.

(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 21.)