En apoteker ved et Boots-apotek ble sagt opp etter ett år som sykemeldt. Apotekeren opplever at arbeidsgiver ikke tilrettela tilstrekkelig og har med hjelp av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) saksøkt eierne av Boots, Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS, for ugyldig oppsigelse. 

«Denne side mener at de strenge materielle vilkårene for oppsigelse ikke er til stede i denne saken. Videre vil det gjøres gjeldene at arbeidsgiver ikke har oppfylt arbeidsmiljølovens krav til tilrettelegging for sykemeldt arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 4-6.» står det i stevningen fra Arbeidsrettsadvokatene.

På vegne av apotekeren krever de at oppsigelsen kjennes ugyldig og at Alliance betaler erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Les også: Apotekere må ikke være så flink pike

Apotekerne har fått det vanskeligere

Farmaceutene har i flere år sett at arbeidssituasjonen til apotekere har blitt vanskeligere. Flere apotekere melder seg inn i foreningen, flere apotekere tar kontakt for å få hjelp med sine problemer, og sakene de kommer med er alvorligere.

— Vi ser at de sakene som kommer har tiltatt i alvorlighetsgrad, og vi er bekymret for utviklingen og retningen det går i. Noen kan se ut til å pushe grensene for hva som kan gjøres og ikke gjøres, og det går på bekostning av ansatte apotekeres lovfestede rettigheter, sier generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen, som forklarer at denne saken reiser prinsipielt viktige spørsmål som berører mange apotekere. Derfor har Farmaceutene besluttet å ta tak i situasjonen. 

— En gang må man begynne å sette ned foten og sjekke det med rettsvesenet om det er akseptabelt, sier hun.

Les også: Rart at apotekere ikke kan styre egen arbeidstid

Tviler på at alle har ledende og særlig uavhengige stilling

Apotekere har en såkalt ledende og særlig uavhengig stilling som kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid. 

— Vi mener det kan stilles spørsmålstegn ved om enkelte apotekere faktisk har en slik stilling, sier Torbergsen. 

— Mulighetene for å utøve reel ledelse er ofte svært begrenset. Det stilles skyhøye krav til dem – på grensen til det som kan være forsvarlig i noen tilfeller. Samtidig får de ikke den verktøykassen de trenger for å utøve ledelse, og de har ikke den friheten og fleksibiliteten til å styre arbeidstiden sin selv. Da har du kanskje en sjefsstilling, men den er ikke ledende i arbeidsmiljølovens forstand sånn at du kan unntas arbeidstidsreglene.

Les også: Apotekeropprørerne vant mot Vitus

Mange apotekere jobber ubegrenset mye

Mye av problemet bunner i bemanning. Torbergsen mener bemanningen i apotek har blitt så lav at det i praksis kan gå ut over lovpålagte rettigheter og plikter. Lav bemanning låser apotekeren til å ofte selv måtte gå i vanlig turnus, trå til ved sykefravær og gjøre alle ledelsesoppgavene sine ved siden av en i praksis full jobb.

— Noen apotekere ser ut til å jobbe ubegrenset mange timer, sier hun.

I den konkrete saken slår det ut i at det blir vanskelig å overholde de relativt strenge reglene om tilrettelegging ved sykemelding. 

— Når du blir syk selv og trenger tilrettelegging, så er det ikke rom for det i det hele tatt, for apoteket er allerede nede på minimumsbemanning, sier Torbergsen.

— Det må også være mulig å tilrettelegge for en apoteker. 

Apotekere er også ansatte

Tradisjonelt har apotekerne sett på seg selv om ledere og har følt at de ikke trenger fagforening, men ikke tenkt på at de har et ansettelsesforhold til kjeden. Fagforeningen bistår ikke apotekere i uenigheter med ansatte, men kan støtte apotekere når de har uenigheter med sine arbeidsgivere, og det ser det ut til at flere og flere som har. Antallet som tar kontakt med Farmaceutene øker. 

— Men det er Fortsatt mange som ikke er organisert. Hvis ikke apotekeren er medlem i Farmaceutene, så kan vi ikke hjelpe dem, minner Torbergsen om. 

Kravet om tilrettelegging skal tolkes strengt

Ifølge apotekerens representant, advokatfullmektig Lilly E. Agerup fra Arbeidsrettsadvokatene, er manglende tilrettelegging et vesentlig punkt i stevningen. Hun vil ikke gå inn i sakens faktiske forhold på forhånd, men understreker at arbeidsmiljøloven er ganske klar på at arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge så langt det er mulig for at arbeidstaker skal komme tilbake i stillingen sin. 

— Og «så langt som mulig» tolkes strengt, slår hun fast. 

I stevningen trekkes det frem at arbeidsgiver påstår at en apoteker må jobbe aktivt 100 prosent og gå 10 000 skritt hver dag. I tillegg mener arbeidsgiver at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at disse vilkårene endres. 

«Denne side kan ikke se at det er saklige holdepunkter for disse påstandene og mener at arbeidsgiver har brutt sin plikt til å tilrettelegge for tilbakekomst til sitt vanlige arbeid etter aml. 4-6.» står det i stevningen.

Boots tilrettelegger etter evne

Kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune, opplyser at de ikke kan kommentere detaljert i forhold til konkrete personalsaker. 

— Generelt har vi som arbeidsgiver fokus på å tilrettelegge for alle våre ansatte som har redusert arbeidsevne innenfor de rammene vi har.