Hensikten er å presentere interessante pasienthistorier som fremmer læring.

Manuskriptet skal inneholde maksimalt 1700 ord (ekskl. referanser) og maksimalt 1 figur/tabell. Benyttes figur/tabell må imidlertid teksten reduseres med 200 ord.

Manuskriptet vil bli fagfellevurdert.


Slik bygges manuskriptet opp:


Tittel

Tittelen beskriver hendelsen (f.eks. bivirkning eller interaksjon) som oppstår hos den aktuelle pasienten. Korte titler bør tilstrebes (maksimalt 60 tegn uten mellomrom).

Ingress

2–3 innledende setninger for å fenge lesernes interesse.

Bakgrunn

En kortfattet introduksjon til temaet som kasuistikken belyser.  

Pasienthistorie

Viktige momenter i pasienthistorien beskrives kronologisk (tidspunkt for oppstart av legemidler, symptomer/reaksjoner, laboratoriedata etc.). Ingen av de presenterte resultatene skal kunne identifisere enkeltpasienter.

Diskusjon

Observasjoner i pasienthistorien diskuteres opp mot relevant litteratur.

Konklusjon

Fremhev hva man kan lære av denne kasuistikken.

Referanser

Det anbefales maksimalt 10 referanser. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».