Manuskriptet skal inneholde en fullstendig liste over referanser som ordnes numerisk i den rekkefølge de henvises til første gang i teksten. I teksten angis referansene med henvisningstallet i parentes.

NFT bruker referansestilen Vancouver (norsk versjon) som kan lastes ned i EndNote og andre referansehåndteringsverktøy.


Eksempler på litteraturhenvisninger:

Tidsskriftartikler
Ved flere forfattere skrives kun opptil tre navn, deretter et al. Tidsskriftnavn forkortes i samsvar med Index Medicus.

Westin AA, Reimers A, Spigset O. Skal gravide ha lavere eller høyere legemiddeldoser? Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1624–7.

Hauge SH, Bakken IJ, de Blasio BF et al. Burden of medically attended influenza in Norway 2008–2017. Influenza Other Respir Viruses 2019; 13: 240–7.

Offentlige publikasjoner
Meld. St. 28 (2014–2015). Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse.  (Lest 14. april 2021).

LOV-1999-07-02-63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63. (Lest 3. mars 2021).

FOR-2001-06-26-738. Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-06-26-738. (Lest 3. mars 2021).

Rapporter
Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2018. (Lest 26. september 2021).

Avhandlinger/masteroppgaver
Viktil KK. Drug-related problems in hospitalized patients: a major challenge in current medicine. Doktoravhandling. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2007.

Tysse I. Bruk og monitoring av nye antiepileptika hos pasienter med epilepsi. Masteroppgave. Oslo: Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010.

Avis
Dommerud T. Ekstra viktig i år: 1,6 millioner bør vaksinere seg mot influensa, mener helsemyndighetene. Aftenposten 28. august 2020. www.aftenposten.no/norge/i/g7VR10/ekstra-viktig-i-aar-16-millioner-boer-vaksinere-seg-mot-influensa-men. (Lest 1. mars 2021).