En oversiktsartikkel er basert på en gjennomgang av tidligere publikasjoner innen et tema, og har som formål å gi en sammenfattende analyse og konklusjon om en problemstilling.

Manuskriptet skal inneholde maksimalt 4500 ord (ekskl. sammendrag og referanser) og kan ha inntil 4 figurer/tabeller. For hver figur/tabell må teksten reduseres med 200 ord.

Manuskriptet vil bli fagfellevurdert.
 

Slik bygges manuskriptet opp:


Hovedbudskap

Hovedbudskapet presenteres på artikkelens forside. Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord). Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimalt 200 ord og inndeles i avsnittene Hensikt, Kunnskapsgrunnlag, Resultater, eventuelt Diskusjon og Konklusjon. Hensikten angis kort, gjerne bare 1–2 setninger. Angi om litteratursøket har vært «systematisk». Under resultater beskrives de viktigste funnene. Konklusjonen skal være kort (gjerne bare 1–2 setninger); unngå å gjenta hovedfunn.

Det skal også skrives et engelsk sammendrag på maks 200 ord til publisering på Farmatid.no. Sammendraget skal inneholde følgende: Title, Aim, Method, Results og Conclusion.

Manuskriptets hoveddel

Artikkelen bør ha en kort innledning der bakgrunn og hensikt presenteres. Deretter må det gjøres rede for artikkelens kunnskapsgrunnlag. Litteratursøk bør fortrinnsvis være «systematisk» og beskrives slik at søket kan reproduseres. Beskriv søkeprosessen og utvelgelsen av artikler uansett om litteratursøket er systematisk eller ikke. 

Følgende bør angis: Søkestreng (kombinasjon av søkeord og bruk av ord som AND og OR), kilder (databaser, gjennomgang av referanselister osv.), avgrensninger ved søket (tidsavgrensning, språk, type studier osv.) og antall treff ved søkene. Kriteriene for utvelgelse av artikler og begrunnelsen for kriteriene må angis.

En mulig oppbygging av avsnittet kan være:
«Vi søkte i databasen(e) XXX med søkeordene XXX i følgende kombinasjoner: XXX. Søket ble avsluttet dato XXX og var avgrenset til artikler publisert etter dato XXX, artikkeltyper XXX, språk XXX etc. Vi fikk XXX treff. Artiklenes relevans ble først vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. XXX artikler ble gjennomlest i fulltekst og XXX inkludert. Vi inkluderte artikler som oppfylte følgende kriterier XXX. Eksklusjonskriteriene var XXX.»

Etter beskrivelsen av kunnskapsgrunnlaget står forfatterne fritt til å velge en inndeling av artikkelen som anses som hensiktsmessig. Artikkelen bør avsluttes med konkrete konklusjoner eller anbefalinger.
 

Referanser

Det anbefales maksimalt 45 referanser, eventuelt flere etter avtale med ansvarlig redaktør. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».