Praksisorienterte oversiktsartikler er basert på forfatternes egne erfaringer og et skjønnsmessig litteraturutvalg. Kategorien skiller seg fra rene oversiktsartikler ved at det ikke stilles samme krav til reproduserbare litteratursøk.

Hensikten er å presentere praksisnyttig kunnskap om aktuelle legemiddelproblemstillinger.

Manuskriptet skal inneholde maksimalt 2700 ord (ekskl. referanser) og kan ha inntil 3 figurer/tabeller. For hver tabell/figur må imidlertid teksten reduseres med 200 ord.

Manuskriptet vil bli fagfellevurdert.
 

Slik bygges manuskriptet opp:


Tittel

Tittelen beskriver manuskriptets tema. Korte titler bør tilstrebes (maks 60 tegn uten mellomrom).

Hovedbudskap

Hovedbudskapet presenteres på artikkelens forside. Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord). 

Ingress

Innled med et ustrukturert sammendrag på 2–3 setninger.

Hoveddel

Det stilles ingen strenge krav til oppbygging av manuskriptet. Det bør komme klart fram hva som er forfatternes egen oppfatning/erfaring og hvilke anbefalinger som er basert på referanser til litteraturen.

Referanser

Det anbefales maksimalt 15 referanser. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».