Hensikten er å presentere originalarbeider som har begrenset omfang. Materialet må ikke ha vært publisert i annen form tidligere.

Manuskriptet skal inneholde maksimalt 1500 ord (ekskl. sammendrag og referanser), maksimalt 15 referanser og inntil 2 figurer/tabeller. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser». Sammendraget skal være på maksimalt 150 ord og uten overskrifter.

Manuskriptet skal for øvrig bygges opp etter malen for «Originalartikkel»  (Introduksjon, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon og Konklusjon).

Manuskriptet vil bli fagfellevurdert.