En originalartikkel er basert på data fra egen forskning og har som formål å presentere ny fagkunnskap.

Manuskriptet skal inneholde maksimalt 3700 ord (ekskl. sammendrag og referanser) og kan ha inntil 4 figurer/tabeller. For hver figur/tabell må teksten reduseres med 200 ord.

Manuskriptet skal bygges opp etter nedenstående mal og bør inneholde hovedbudskap, sammendrag, introduksjon, materiale og metode, resultater, diskusjon, konklusjon og referanser.

Manuskriptet vil bli fagfellevurdert.
 

Slik bygges manuskriptet opp:


Hovedbudskap

Hovedbudskapet presenteres på artikkelens forside. Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord). Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Sammendrag

Sammendraget skal være på maksimalt 200 ord og inndeles i avsnittene Hensikt, Materiale og metode, Resultater og Konklusjon. Hensikten angis kort, gjerne bare 1–2 setninger. I materiale og metode beskrives materialet som er studert og metoden for datainnsamling og -analyse. Under resultater beskrives de viktigste funnene. Konklusjonen skal være kort (gjerne bare 1–2 setninger); unngå å gjenta hovedfunn.

Det skal også skrives et engelsk sammendrag på maks 200 ord til publisering på farmatid.no. Sammendraget skal inneholde følgende: Title, Aim, Material and methods, Results og Conclusion.

Introduksjon

Bakgrunn beskrives kort. Det er viktig å få frem hva som allerede er kjent og hvor vi mangler kunnskap. Hensikten må formuleres klart slik at svaret kan presenteres senere i manuskriptet.

Materiale og metode

Kort beskrivelse av materiale og metode, målvariable og eventuelle statistiske tester. Dersom det brukes data eller metoder som er søknadspliktig til regional etisk komité eller personvernombud, skal godkjenningsnummer oppgis. Andre godkjenninger bør omtales.

Resultater

Funnene presenteres uten drøfting. Alle tabeller og figurer skal være nevnt i hovedteksten.

Diskusjon

Funnene drøftes og plasseres i forhold til tidligere forskning. Studiens styrker og begrensninger bør også diskuteres.

Konklusjon

Angi kort hva hovedfunnene viser i forhold til studiens hensikt.

Referanser

Det anbefales maksimalt 30 referanser. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».

Innsending av manuskript

Manuskript og følgeskjema sendes til ansvarlig redaktør: hanne.nessing@farmaceutene.no

Manuskripter som er til vurdering for publisering i NFT, må ikke sendes til andre tidsskrifter eller forlag uten at dette er avtalt med ansvarlig redaktør i NFT.

Følgeskjema
NFTs følgeskjema må fylles ut og legges ved manuskriptet. LAST NED SKJEMA (PDF, 116KB)